Newletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu - zapisz się na naszą listę mailingową.

newsletter

Pozostałe

Logo BIP
ankieta

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 15976 osób
 • Do końca roku: 106 dni
 • Do wakacji: 283 dni

Kalendarium

Wtorek, 2014-09-16

Imieniny:

Jagienki, Kamili

Jesteś tu: » Strona główna » Statut

STATUT    PUBLICZNEGO    PRZEDSZKOLA

W KONOPISKACH

 

Podstawa prawna :

1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami).

2.     Ramowy Statut Przedszkola ( rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61 z 2001r. Poz.624).

3.     Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U. Nr 10 poz. 96)

4.     Ustawa z dnia 27.06.2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137 poz. 1304)

5.     Ustawa z dnia  11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542)

6.     Ustawa z dnia 25.07.2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (DZ. U. z dnia 5 sierpnia 2008)

7.     Uchwała Nr. 152/2008 Rady Ministrów z dnia 5.08.2008 w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2008 roku „Dofinansowanie zakupu  podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna” na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.)

8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Załącznik Nr1 do rozporządzenia.

9.     Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458)

 

§ 1

 

1.     Publiczne Przedszkole w Konopiskach ul. Lipowa 8, 42 – 274 Konopiska.

 

2. Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole w Konopiskach jest Gmina  

         Konopiska.

§ 2

 

Celem przedszkola 

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

1. Przedszkole w Konopiskach realizuje następujące zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności:

a)     udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kieruje dzieci za zgodą rodziców do Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie, wskazanej przez Kuratorium Oświaty,

b)    Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,

c)     Umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

Publiczne Przedszkole udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1.     Z niepełnosprawności,

2.     Z niedostosowania społecznego

3.     Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4.     Ze szczególnych uzdolnień

5.     Ze specyficznych trudności w uczeniu się

6.     Z zaburzeń komunikacji językowej

7.     Z choroby przewlekłej

8.     Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9.     Z niepowodzeń edukacyjnych

10.   Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowych ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11.   Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

2.     Przedszkole  uwzględnia  wspomaganie  indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do

     nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rozwoju niepełnosprawności.

a)     przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

b)    przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na które otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

c)     w ramach Rządowego programu pomocy uczniom dofinansowuje zakup    podręczników dla dzieci objętych rocznym  przygotowaniem przedszkolnym.

3.     W przedszkolu nauczyciele sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi w czasie prowadzonych różnego rodzaju zajęć i zabaw, korzystając
z pomocy pracowników obsługi. W czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem (spacerów, wycieczek itp.), zapewnia się dodatkową opiekę nad dziećmi ( 1 opiekun na 15 dzieci).

 

4.     Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

 

5.     Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

§  3

1.     Organami przedszkola są:

a)     Dyrektor przedszkola

b)    Rada Pedagogiczna

c)     Rada Rodziców oraz Rada Przedszkola jeżeli została utworzona.

 

2.     Szczegółowe kompetencje organów przedszkola.

 

a)     Dyrektor przedszkola:

 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
  i gospodarczą obsługę przedszkola.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • Dyrektor przedszkola  kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji tego obowiązku.
 • Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 • Dyrektor przedszkola podaje do dnia 15 czerwca do wiadomości rodziców wykaz podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym.
 • Obowiązek wykonywania postanowień dotyczących kar dyscyplinarnych spoczywa na dyrektorze przedszkola.

                  

b)    Rada Pedagogiczna – w skład rady wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

                                                       

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • Zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Przedszkola.
 • Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
 • Podejmowanie uchwał w sprawowaniu innowacji
  i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Przedszkola.
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 • Uchwalanie przedszkolnego zestawu podręczników i przedszkolnego zestawu programów
 • Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy uczniów.

               Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.
 • Projekt planu finansowego przedszkola.
 • Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt STATUTU PRZEDSZKOLA  albo jego zmian.

Uchwały  Rady  Pedagogicznej  podejmowane są  zwykle   większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

c)     Rada Przedszkola – w  skład  Rady   Przedszkola  wchodzą w równej liczbie  nauczyciele  wybrani  przez    ogół      nauczycieli,   rodzice wybrani przez ogół rodziców.

 

              Rada Przedszkola:

 • Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.
 • Uchwala STATUT PRZEDSZKOLA.
 • Przedstawia wniosek w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola i opiniuje plan finansowy przedszkola.                      
 • Występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem  o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
 • Opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacyjne
  i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola.
 • Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola
  i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
  i przedmiotów nadobowiązkowych. W przedszkolu, w którym nie została powołana Rada Przedszkola jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

              Rada Rodziców – jest reprezentacją  rodziców  dzieci  uczęszczających                    

              do danego przedszkola.

              W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli,     

              wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców 

              wychowanków przedszkola. Wybory przeprowadza się na pierwszym

              zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

              W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje  jeden rodzic.

              Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic zrezygnuje z udziału w Radzie              
              Rodziców odbędą się wybory uzupełniające.

 

 

              Rada Rodziców:

 • Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

 

3.     Rodzice, nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współpracują ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami.

 

     Rada Rodziców może współpracować z innymi radami w Gminie  

     Konopiska np. z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Konopiskach.

 

4.     Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

a)     Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Rozwoju Przedszkola.

b)    Opiniowanie:
- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,
- przedszkolnego zestawu podręczników i przedszkolnego zestawu programów nauczania

     - opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans    

     zawodowy. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w  

     terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  o dokonywanej

     ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 

§   4

 

Organizacja przedszkola zależna jest od ilości zapisanych dzieci na dany rok szkolny, co jest wskaźnikiem do utworzenia właściwej liczby oddziałów.

 

§  5

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

2.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

3.     Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci  niepełnosprawnych.

 

4.     Liczba dzieci w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 2 do 16 dzieci w zależności od rodzaju schorzenia, wskazanym w ramowym statucie publicznego przedszkola
w Rozporządzeniu MEN z dn. 15. 05. 2001 r.

 

5.     W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust. 3.

 

 

§   6

 

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o:

 

2.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

a)        Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

3.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)    z dziećmi w wieku 3 – 4 – lat – około 15 minut,

2)    z dziećmi w wieku 5 – 6 – lat – około 30 minut.

 

4.      W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

5.      Dokumentowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu odbywa się poprzez zapis dzienny w dziennikach zajęć przedszkola prowadzonych dla każdego oddziału.

 

§  7

 

Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe.

 

1.     W przedszkolu w Konopiskach zorganizowane są 4 oddziały:

 • 2 oddziały dzieci  6 –       letnich
 • 1 oddział   dzieci  5 –       letnich
 • 1 oddział   dzieci  3 – 4 – letnich

  

2.     W uzasadnionych przypadkach, poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§  8

 

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

2.     W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

 

   1)  Czas pracy poszczególnych oddziałów.

   2)  Liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska

        kierownicze.

   3)  Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych

        przez organ prowadzący przedszkole.

 

§  9

1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

 

§  10

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt. 2.

 

2.     Statut przedszkola określa:

1)    Dzienny czas pracy przedszkola, przedszkole jest czynne od
630 do1630, ustalony został przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola  i Rady Przedszkola.

     Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin 

     dziennie.

                     Realizacja podstawy programowej w przedszkolu jest bezpłatna.

2)    Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Przedszkola.                                                     

3)    W czasie przerw świątecznych i na okres ferii zimowych, jeżeli liczba dzieci będzie wynosić poniżej 10 dzieci – suchy prowiant, liczba 10 i powyżej – posiłki zgodne z zapisem dziecka.

Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zgłoszenie nie mniej niż 15 dzieci na 3 posiłki.

Dyżur wakacyjny może odbyć się w naszym przedszkolu lub
w innych przedszkolach wskazanych przez organ prowadzący.

Jeżeli byłby w naszym przedszkolu, to z obsadą nauczycieli
i personelu także z innych placówek.

4)    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

 Opłatę za usługi z tytułu żywienia w przedszkolu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Stawkę żywieniową i miesięczną  wysokość 

opłat za  wyżywienie (pełny   koszt  surowca przeznaczonego na wyżywienia) ustala dyrektor przedszkola z Radą Rodziców.

Częściowy koszt usług związany z przygotowaniem posiłków pokrywają rodzice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach.

Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia pokrywają pełny koszt surowca (oprócz pracowników kuchni).

Na podstawie par. 21 ust. 1 zarządzenia MPPS z 13 maja 1994r. (Mon. Pol. Nr 31 z 1994r. Poz. 255) pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni.

 

§  11

 

Zakres zadań nauczycieli.

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów..

 

Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola.

 

Do obowiązków referenta w przedszkolu należy:

 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola
 • załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacje)
 • zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt
 • nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi
 • sporządzanie jadłospisów
 • uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach rodziców
  i – w razie potrzeby – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

Konserwator obowiązany jest:

 • utrzymać w dobrym stanie technicznym sprzęt w pomieszczeniach i w ogrodzie przedszkolnym
 • utrzymać czystość na powierzonym jego opiece odcinku
 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 

Kucharz obowiązany jest:

 • przyrządzać punktualnie i higienicznie posiłki
 • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich użycie
 • prowadzić magazyn podręczny
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych
 • brać udział  w ustalaniu jadłospisu
 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolach

 

Pomoc kucharza obowiązana jest:

 • utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne
 • załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów
 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

 

Sprzątaczka obowiązana jest:

 • utrzymywać w czystości pomieszczenia przedszkola
 • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe wobec dzieci polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z czynności dzieci w ciągu dnia
 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

                                                         

 

§   12

 

1.     W przedszkolu:

1)    liczącym co najmniej 6 oddziałów

2)    posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach

3)    w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

 

2.     Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1,
a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

3.     W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§  13

 

1.     Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub zrealizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

                                                      

§  14

 

1.     W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. Zatrudnia się w nim dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 15

 

1.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest z :

 

1)    Współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2)    Planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o miesięczne plany pracy. Dopuszcza się plany tygodniowe, dwutygodniowe lub plany wynikowe.

3)    Prowadzeniem obserwacji pedagogicznej  mającej na celu poznanie i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci  oraz dokumentowaniem tych obserwacji ( na początku roku szkolnego w zeszycie obserwacji, na półrocze i przed końcem roku w karcie obserwacji dziecka).

4)    Współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. Wszechstronną pomoc specjalistyczną dzieciom i ich rodzicom zapewnić może Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

5)    Nauczyciele rozpoczynający pracę w przedszkolu  w okresie stażu, zobowiązani są do przygotowania się do prowadzenia zajęć w formie pisemnej (scenariusze, konspekty)

6)    Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informacje o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego.

7)    Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

8)    Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 m-cy, chyba, że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne.

2.     Przedszkole nasze uwzględnia następujące formy współdziałania z rodzicami:

 • Kontakty indywidualne
 • Uzyskiwanie informacji o dzieciach
 • Zbieranie opinii i informacji, poprzez ankiety dla rodziców
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Zebrania grupowe – 3 w roku szkolnym
 • Zebrania ogólne – nie mniej niż 2 w roku szkolnym
 • Uroczystości z udziałem rodziców
 • Inne formy zależne od potrzeb

                             

 

§   16

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 3.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola  dziecko, które ukończyło 2.5 roku.
 • Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej
 • Od 1 września 2011r. wprowadza się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla 5-latków oraz obniża wiek szkolny od 1 września 2012r.
 • Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 6 lat
 • Przedszkole wydaje rodzicom dziecka, które może podjąć naukę w klasie I, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są zobowiązani do :

a)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

b)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

c)     informowania, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;

d)    zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania poza przedszkolem.

2.     Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3.     W latach szkolnych 2009/2010 i 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które wcześniej przyjęto do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

4.     Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:

 

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie, dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych. Na wsi przyjmowane są wszystkie dzieci pięcioletnie. Spośród dzieci młodszych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci matek pracujących.

 

Procedury przyjęć dzieci do przedszkola:

 • Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa od 1 lutego do 30 marca każdego roku
 • Przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor Przedszkola
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat
 • W wyjątkowych sytuacjach dyrektor wyraża zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka minimum 2,5 rocznego, jeżeli spełnia następujące warunki:

a.     komunikuje potrzeby fizjologiczne i nie korzysta z pampersa

b.     samodzielnie je

c.      nie wymaga leżakowania

 • Przyjmowane są wszystkie dzieci 5-letnie i 6-letnie
 • Pierwszeństwo wśród dzieci 5-letnich mają dzieci z właściwego obwodu szkolnego.
 • Pierwszeństwo w naborze dzieci maja dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest zwrot wypełnionej „Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola”
 • Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, to Dyrektor Przedszkola powołuje Komisje Rekrutacyjna, która dokonuje przyjęć według opracowanych procedur
 • W miesiącu maju wywieszana jest Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista rezerwowa
 • Dzieci nieprzyjęte zapisywane są na listę rezerwowa i przyjmowane są sukcesywnie na wolne miejsca
 • W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest przyjęcie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej w trakcie roku szkolnego.

 

Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w      

    zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem.

2. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia o stan chorobowy dziecka, wskazane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, informującego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

3. Równomierne obciążenie zajęciami w zależności od wieku dzieci.

4. Różnicowanie zajęć w każdym dniu.

5. Zasadę przemienności zajęć obowiązkowych i zabaw.

6. Stosowanie się do ramowego rozkładu zajęć opracowanego dla każdej grupy  wiekowej.

 

Dziecko ma prawo do:

1.     Akceptacji takim jakie jest.

2.     Spokoju i samotności gdy tego potrzebuje.

3.     Indywidualnego procesu i własnego rozwoju.

4.     Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5.     Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.

6.     Zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

7.     Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8.     Spolegliwości umów i kontaktów z dorosłymi.

9.     Badania i eksperymentowania.

10.   Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa).

11.   Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

12.   Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”.

13.   Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki, regulowania własnych potrzeb.

14.   Zdrowego jedzenia.

 

       Przedszkole zapewnia dzieciom ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 • Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków jeśli:
 • Nieobecność dziecka jest dłuższa niż 2 miesiące bez usprawiedliwień.
 • W innych ważnych przypadkach, jeżeli Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców uzna, że zachowanie dziecka mimo pracy wychowawczej, pracy prowadzonej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracy z lekarzem, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych dzieci lub zasadom moralnym.

 

§  17

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

UCHWAŁĄ NR  Z DNIA 30.08.2011r. RADY PEDAGOGICZNEJ

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KONOPISKACH

ZOSTAŁ ZATWIERDZONY

WCHODZI W ŻYCIE 01.09.2011r.

 

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo