Newletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu - zapisz się na naszą listę mailingową.

newsletter

Pozostałe

Logo BIP
ankieta

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 76563 osób
  • Do końca roku: 71 dni
  • Do wakacji: 244 dni

Kalendarium

Sobota, 2017-10-21

Imieniny:

Celiny, Hilarego

Jesteś tu: » Strona główna » Statut

STATUT

PUBLICZNEGO    PRZEDSZKOLA

W KONOPISKACH

 

Znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej dn.  31.08 2015r.

 

Podstawa prawna :

 

1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami).

2.     Ramowy Statut Przedszkola ( rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61 z 2001r. Poz.624).

3.     Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U. Nr 10 poz. 96)

4.     Ustawa z dnia 27.06.2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137 poz. 1304)

5.     Ustawa z dnia  11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542)

6.     Ustawa z dnia 25.07.2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (DZ. U. z dnia 5 sierpnia 2008)

7.     Uchwała Nr. 152/2008 Rady Ministrów z dnia 5.08.2008 w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2008 roku „Dofinansowanie zakupu  podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna” na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.)

8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Załącznik Nr1 do rozporządzenia.

9.     Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458)

10.   Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

11.Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

12.   Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do

użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr000, poz. 752 z 2012 r. ),

13.   Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 0, poz. 977 z 2012 r.),

14.  Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532 z 2013 r.),

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

 

 

§ 1

 

1. Publiczne Przedszkole w Konopiskach ul. Lipowa 8, 42 – 274 Konopiska.

 

2. Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole w Konopiskach jest Gmina  Konopiska.

 

§ 2

 

Celem przedszkola 

 

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

1. Przedszkole w Konopiskach realizuje następujące zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności:

a)     udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kieruje dzieci za zgodą rodziców do Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie, wskazanej przez Kuratorium Oświaty,

b)    Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,

c)     Umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

Publiczne Przedszkole udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 

1.     Z niepełnosprawności,

2.     Z niedostosowania społecznego

3.     Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4.     Ze szczególnych uzdolnień

5.     Ze specyficznych trudności w uczeniu się

6.     Z zaburzeń komunikacji językowej

7.     Z choroby przewlekłej

8.     Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9.     Z niepowodzeń edukacyjnych

10.   Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowych ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11.   Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

 

W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

2. Przedszkole  uwzględnia  wspomaganie  indywidualnego rozwoju dziecka oraz

wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym  uwzględnieniem stopnia i rozwoju niepełnosprawności.

a)przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

b)przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  na  które otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

c)w ramach Rządowego programu pomocy uczniom dofinansowuje     zakup    podręczników dla dzieci objętych rocznym  przygotowaniem przedszkolnym.

 

3. W przedszkolu nauczyciele sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi w czasie prowadzonych różnego rodzaju zajęć i zabaw, korzystając z pomocy pracowników obsługi.

W czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem (spacerów, wycieczek itp.), zapewnia się dodatkową opiekę nad dziećmi ( 1 opiekun na 15 dzieci).

Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczkach (tzw. deklaracja zgody);

 

 

4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

 

 

W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

1)      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę

2)      Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się w godzinach: od 6:30 do 9:00 Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 16:30

3)      W przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do godziny 9.15 powiadomić o tym zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie frekwencji.

4)      Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego występują widoczne objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice (prawni opiekunowie) przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

5)      Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola są rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), mogące przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka,

6)      Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola znajduje się w dokumentacji przedszkola.

7)      Dzieci odbierane są z sal od nauczycieli lub szatni od pracownika obsługi.

8)      Nie wydaje się dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub z innych względów - w opinii nauczyciela lub dyrektora - uniemożliwiającym zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Dopuszcza się możliwość skorzystania z pomocy policji.

9)      W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) po zakończeniu zajęć w przedszkolu i braku kontaktu z rodzicami dziecka, nauczyciel nadal pozostaje z dzieckiem. W przypadku długotrwałego oczekiwania na rodziców i braku z nimi kontaktu, nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 

§  3

 

1. Organami przedszkola są:

a)    Dyrektor przedszkola

b)    Rada Pedagogiczna

c)    Rada Rodziców oraz Rada Przedszkola jeżeli została utworzona.

 

2.  Szczegółowe kompetencje organów przedszkola.

 

a)     Dyrektor przedszkola:

Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Sprawuje nadzór pedagogiczny.

Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową 
i gospodarczą obsługę przedszkola.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor przedszkola  kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji tego obowiązku.

Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Wykonuje zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

Obowiązek wykonywania postanowień dotyczących kar dyscyplinarnych spoczywa na dyrektorze przedszkola.

                  

b)    Rada Pedagogiczna – w skład rady wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

                                                       

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

Zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

Podejmowanie uchwał w sprawowaniu innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.

Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

Uchwalanie przedszkolnego zestawu podręczników i przedszkolnego zestawu programów

Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy uczniów.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

Projekt planu finansowego przedszkola.

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt STATUTU PRZEDSZKOLA  albo jego zmian.

Uchwały  Rady  Pedagogicznej  podejmowane są  zwykle   większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

c)     Rada Przedszkola – w  skład  Rady   Przedszkola  wchodzą w  równej liczbie  nauczyciele  wybrani  przez    ogół      nauczycieli,   rodzice wybrani przez ogół rodziców.

 

        Rada Przedszkola:

Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.

Uchwala STATUT PRZEDSZKOLA.

Przedstawia wniosek w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola i opiniuje plan finansowy przedszkola.                      

Występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem  o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

Opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacyjne 
i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola.

Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola 
i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W przedszkolu, w którym nie została powołana Rada Przedszkola jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

     

Rada Rodziców – jest reprezentacją  rodziców  dzieci  uczęszczających  do danego przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli,     wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców wychowanków przedszkola. Wybory przeprowadza się na pierwszym  zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje  jeden rodzic. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic zrezygnuje z udziału w Radzie Rodziców odbędą się wybory uzupełniające. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

3.  Rodzice, nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami.

 

Rada Rodziców może współpracować z innymi radami w Gminie  Konopiska np. z Radą Rodziców Zespołu Szkół  w Konopiskach.

 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

a)     Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Koncepcji  Przedszkola.

b)    Opiniowanie:
- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,
- przedszkolnego zestawu podręczników i przedszkolnego zestawu programów nauczania

- opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans    zawodowy. Rada Rodziców

powinna przedstawić swoją opinię w   terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  o

dokonywane ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 

§   4

 

Organizacja przedszkola zależna jest od ilości zapisanych dzieci na dany rok szkolny, co jest wskaźnikiem do utworzenia właściwej liczby oddziałów.

 

§  5

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci  niepełnosprawnych.

 

4. Liczba dzieci w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 2 do 16 dzieci w zależności od rodzaju schorzenia, wskazanym w ramowym statucie publicznego przedszkola w Rozporządzeniu MEN z dn. 15. 05. 2001 r.

 

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust. 3.

 

 

§   6

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

programów wychowania w przedszkolu zawierających treści podstawy programowej, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola,

programów własnych opracowanych przez nauczycielki przedszkola,

programu nauki religii zatwierdzonego przez odpowiednie władze kościelne,

programów zajęć dodatkowych.

 

2.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

3.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)    z dziećmi w wieku 3 – 4 – lat – około 15 minut,

2)    z dziećmi w wieku 5 – 6 – lat – około 30 minut.

 

4.  W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

5.  Dokumentowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu odbywa się poprzez zapis dzienny w dziennikach zajęć przedszkola prowadzonych dla każdego oddziału.

 

§  7

 

Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe.

 

W przedszkolu w Konopiskach zorganizowane są 4 oddziały dzieci.

  

2.   W uzasadnionych przypadkach, poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§  8

 

1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

 

2.  W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

 

   1)  Czas pracy poszczególnych oddziałów.

   2)  Liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

   3)  Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole.

 

§  9

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§  10

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt. 2.

 

2.  Statut przedszkola określa:

 

1)  Dzienny czas pracy przedszkola, przedszkole jest czynne od 6.30 do16.30, ustalony został przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola  i Rady Przedszkola.

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie, przy czym:

co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się   swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela)

co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci- ¼ czasu) dzieci spędzają w  ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy   ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze)

najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekunce, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu jest bezpłatna.

 

2)    Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Przedszkola.     

                                                

3)    W czasie przerw świątecznych i na okres ferii zimowych, jeżeli liczba dzieci będzie wynosić poniżej 10 dzieci – suchy prowiant, liczba 10 i powyżej – posiłki zgodne z zapisem dziecka.

Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zgłoszenie nie mniej niż 15 dzieci na 3 posiłki.

Dyżur wakacyjny może odbyć się w naszym przedszkolu lub w innych przedszkolach wskazanych przez organ prowadzący. Jeżeli byłby w naszym przedszkolu, to z obsadą nauczycieli i personelu także z innych placówek.

 

4)    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

 

Opłatę za usługi z tytułu żywienia w przedszkolu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Stawkę żywieniową i miesięczną  wysokość opłat za  wyżywienie (pełny   koszt  surowca przeznaczonego na wyżywienia) ustala dyrektor przedszkola z Radą Gminy.

Częściowy koszt usług związany z przygotowaniem posiłków pokrywają rodzice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach.

Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia pokrywają pełny koszt surowca (oprócz pracowników kuchni).

Na podstawie par. 21 ust. 1 zarządzenia MPPS z 13 maja 1994r. (Mon. Pol. Nr 31 z 1994r. Poz. 255) pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni.

 

 

§  11

 

Zakres zadań nauczycieli.

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów..

 

Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola.

 

Do obowiązków referenta w przedszkolu należy:

sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola

załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacje)

zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt

nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi

sporządzanie jadłospisów

uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach rodziców 
i – w razie potrzeby – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami

wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

Konserwator obowiązany jest:

utrzymać w dobrym stanie technicznym sprzęt w pomieszczeniach i w ogrodzie przedszkolnym

utrzymać czystość na powierzonym jego opiece odcinku

wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 

Kucharz obowiązany jest:

przyrządzać punktualnie i higienicznie posiłki

przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich użycie

prowadzić magazyn podręczny

utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych

brać udział  w ustalaniu jadłospisu

wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolach

 

Pomoc kucharza obowiązana jest:

utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne

załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów

wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

 

Sprzątaczka obowiązana jest:

utrzymywać w czystości pomieszczenia przedszkola

spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe wobec dzieci polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z czynności dzieci w ciągu dnia

wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

                                                          

§   12

 

1. W przedszkolu:

1)    liczącym co najmniej 6 oddziałów

2)    posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach

3)    w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie,

może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

 

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

3.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

§  13

 

1.  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub zrealizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola

§  14

 

1.     W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. Zatrudnia się w nim dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

 

§ 15

 

1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest z :

 

1)    Współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2)    Planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz

odpowiedzialnością za jej jakość. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o miesięczne plany pracy. Dopuszcza się plany tygodniowe, dwutygodniowe lub plany wynikowe.

3)    Prowadzeniem obserwacji pedagogicznej  mającej na celu poznanie i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci  oraz dokumentowaniem tych obserwacji ( na początku roku szkolnego w zeszycie obserwacji, na półrocze i przed końcem roku w karcie obserwacji dziecka).

4)    Współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. Wszechstronną pomoc specjalistyczną dzieciom i ich rodzicom zapewnić może Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

5)    Nauczyciele rozpoczynający pracę w przedszkolu  w okresie stażu, zobowiązani są do przygotowania się do prowadzenia zajęć w formie pisemnej (scenariusze, konspekty)

6)    Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informacje o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego.

7)    Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

8)    Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 m-cy, chyba, że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne.

 

2.  Przedszkole nasze uwzględnia następujące formy współdziałania z rodzicami:

Kontakty indywidualne

Uzyskiwanie informacji o dzieciach

Zbieranie opinii i informacji  poprzez ankiety dla rodziców

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zebrania grupowe – 3 w roku szkolnym

Zebrania ogólne – nie mniej niż 2 w roku szkolnym

Uroczystości z udziałem rodziców

Inne formy zależne od potrzeb

                        

 

 

§   16

 

1. Do przedszkola uczęszczają  dzieci w wieku od 3 do 5 lat (decyduje rok urodzenia).
W wyjątkowych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka, które może podjąć naukę w klasie I, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są zobowiązani do :

a)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

b)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

c)     informowania, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;

d)    zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania poza przedszkolem.

 

2.  Procedury przyjęć dzieci do przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca  w przedszkolu.

 

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Dyrektor przedszkola na tablicy informacyjnej w przedszkolu wywiesza informację o ilości wolnych miejsc w przedszkolu na kolejny rok szkolny.

 

Organ prowadzący przedszkole określa wzór wniosku lub wzór zgłoszenia.

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata.

 

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze  gminy Konopiska.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba

wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria, o których mowa w pkt.4 mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom

1.Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w  zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem.

2. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia o stan chorobowy dziecka, wskazane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, informującego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

3. Równomierne obciążenie zajęciami w zależności od wieku dzieci.

4. Różnicowanie zajęć w każdym dniu.

5. Zasadę przemienności zajęć obowiązkowych i zabaw.

6. Stosowanie się do ramowego rozkładu zajęć opracowanego dla każdej grupy  wiekowej.

 

Dziecko ma prawo do:

1.     Akceptacji takim jakie jest.

2.     Spokoju i samotności gdy tego potrzebuje.

3.     Indywidualnego procesu i własnego rozwoju.

4.     Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5.     Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.

6.     Zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

7.     Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8.     Spolegliwości umów i kontaktów z dorosłymi.

9.     Badania i eksperymentowania.

10.   Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami

        bezpieczeństwa).

11.   Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

12.   Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”.

13.   Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki, regulowania

własnych potrzeb.

14.   Zdrowego jedzenia.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków jeśli:

Nieobecność dziecka jest dłuższa niż 2 miesiące bez usprawiedliwień.

W innych ważnych przypadkach, jeżeli Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców uzna, że zachowanie dziecka mimo pracy wychowawczej, pracy prowadzonej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracy z lekarzem, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych dzieci lub zasadom moralnym.

 

§  17

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 31.08.2015r.

Statut Publicznego Przedszkola

w Konopiskach

został zatwierdzony.

Wchodzi w życie 01.09.2015r.